Отвори врати първи общински център по медиация в България

За първи път в България стартира ПРОГРАМА МЕДИАЦИЯ, чиято цел е да могат всички граждани и търговци, които имат адресна регистрация на територията на район "Средец", Столична община, да могат да се възползват да проведат процедура по медиация по спорове, които имат помежду си или с общинската администрация.

В рамките на тази програма, медиациите ще се провеждат безплатно от медиатори - доброволци, организирани от "Център за разрешаване на спорове". В случай на желание за провеждане на процедура по медиация, двама координатори от районната администрация ще съдействат за организирането на срещите. Предвидено е специално помещение в сградата на район "Средец", където ще могат да се провеждат срещите по медиация. Има възможност за провеждане и на онлайн медиация, с оглед безопасност на участниците в процедурата.

Функцията на администрацията е да следи за спазване на реда и организацията на обществото в рамките на една териториална единица. Единият начин за това е чрез стриктно спазване на законността и правилността на прилагане на законовите и подзаконови актове – наредби, инструкции, правила и други. Другата функция на органите на всяка администрация е да бъдат в услуга на гражданите и техните нужди. В този случай, органите имат правомощието да издават актове и извършват действия по целесъобразност – отново съобразени с императивните законови правила, но и даващи възможност да бъдат отчетени потребностите и желанията на конкретния жител. Именно тук е мястото и ролята на медиацията. Чрез нейните способи за разрешаване на спорове ще се постигне двоен ефект: от една страна, ще се разтовари заетостта на служителите с определен брой случаи, а от друга – ще са налице повече и по-доволни клиенти на нейните услуги. 

С правилата на ПРОГРАМА МЕДИАЦИЯ може да се запознаете ТУК.