Как се изпълнява споразумението?

 • Споразумението, постигнато в медиация, може да бъде устно, писмено или писмено с нотариална заверка на подписите на страните по спора - чл.16, ал.1 от Закона за медиацията.

Практиката показва, че често страните се чувстват удовлетворени от устно споразумение и го спазват с готовност. Това е така, защото:

 - Често може да бъдат договорени действия или бездействия, които не могат да бъдат описани конкретно и подробно,

 - Дадената дума има значение за всеки, който преговаря. Веднъж загубено доверие не се възстановява на никаква цена,

 - Доброто споразумение „само се пази“.

В случай, че споразумението е писмено, в него се записва точка по точка всичко, за което са се споразумели страните в процедурата по медиация.

 • Споразумението постигнато в медиация, независимо от формата му, има силата на договор. Тообвързва страните за това, за което са се договорили в него. Както и не може да се противопоставя на лица, които не са участвали в процедурата по медиация.

 • Независимо от формата, споразумението, договорено в медиация обикновено се изпълнява бързо и доброволно от страните, тъй като те сами са го договорили и са преценили, че то отговаря на интересите им.

 • Споразумението няма сила на пресъдено нещо, и страните могат да започнат впоследствие съдебен или арбитражен процес във връзка със същия спор.

 • В случай, че е необходимо, споразумението може да бъде изпълнено принудително по два начина.

  1. След като бъде оформено писмено и бъде потвърдено от съд или арбитраж. За това има два варианта:

Когато медиацията е проведена по време на висящ съдебен или арбитражен процес – договореното от страните споразумение се представя за одобрение пред съда или арбитража и след това придобива силата на съдебна или арбитражна спогодба. Така то става окончателно, не може да бъде обжалвано и подлежи на принудително изпълнение.

Когато медиацията е проведена без да има заведено съдебно или арбитражно дело, Законът за медиацията в чл.18 осигурява възможност споразумението, постигнато в медиация, да бъде представено за одобрение пред компетентния районен съд. Ако не противоречи на закона и на добрите нрави, то ще бъде одобрено и ще придобие силата на съдебна спогодба. Това означава, че е окончателно, не може да се обжалва, не може по същия въпрос да се завежда съдебно дело, и че може да бъде изпълнено принудително, ако това е необходимо.

  1. След като бъде оформено писмено и бъде направена нотариална заверка на подписите - когато споразумението се отнася до задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи. В този случай въз основа на споразумението може да бъде поискано незабавно принудително изпълнение, чрез издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист (чл. 417, т.3, във вр. с чл. 418 от ГПК).

   ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ: project@bgmediation.com.