Подходяща ли е медиация за моя случай?

КАК ДА ПРЕЦЕНИТЕ? МОЖЕТЕ ДА ПРОВЕРИТЕ С ВЪПРОСНИКА ЗА САМОЦЕНКА - изтеглете от най-долу вдясно на тази страница.

ПОДХОДЯЩИ СЛУЧАИ

По правило, медиацията би била подходяща в почти всички случаи, когато страните са съгласни да се опитат да преговарят в присъствието на трето неутрално лице - медиатор. По-долу са посочени конкретните фактори, които улесняват преценката дали за един случай е подходящо разрешаването му с медиация или не.

Общо правило: медиацията е подходяща, когато страните имат нужда от решение и желаят да договарят

Конкретни фактори за преценка:

Доброволност, способност за вземане на решения (автономия)

 • Участието на страната в евентуална процедура по медиация не се насилват или налагат чрез заплаха от другата страна или трето лице

 • Страната може да разбира и обработва информация

 • Страната е в състояние да взема решения и да се придържа към тях (няма физически или душевни заболявания/недъзи, които да я възпрепятстват, има пълномощия за вземане на решение, не упорства за получаването на решение от съд, няма случаи в миналото на неизпълнение на постигната договореност или на съдебно решение).

КОМУНИКАЦИЯ

 • Има очевидни недоразумения в комуникацията

 • Страните са обидени, агресивни, избягват директна комуникация с другата страна

 • Отношенията са твърде емоционални

 • Засегнати са много хора

ОТНОШЕНИЯ

 • Взаимоотношенията между страните са обтегнати, но трябва да продължат /напр. поради това, че живеят заедно, работят заедно, имат общо дете, общ имот, и т.н./

 • Страните желаят отношенията им да продължат

ИНТЕРЕСИ НА СТРАНИТЕ

 • Необходимо е бързо решение на спора

 • Страните са заинтересовани да запазят контрол върху изхода от спора

 • Страните държат на репутацията си

 • Поверителността е важна

 • Има нужда и стремеж към трайни решения

 • Отношенията са важни и трябва да продължат по някакъв начин

 • Има стремеж да се намали неблагоприятния ефект на спора върху отношенията, или върху търговски или други дейности.

ПРЕДИСТОРИЯ НА СПОРА

 • Спорещите страни са водили преговори добросъвестно, но безизходното положение все още съществува

 • Нито една от страните не е предявила нереалистични искания или заела нереалистични позиции

 • Страна е изразила не реалистични искания или заела нереалистични позиции поради емоционални причини.

ОСОБЕНОСТИ НА СПОРА

 • Налице е празнота в закона

 • Правните въпроси съдържат риск и е трудно да бъдат решени

 • Налице са много въпроси за разрешаване/множество искове

 • Търси се на кого принадлежи правото

 • Ясно е на кого принадлежи правото, но се оспорват суми.

НЕПОДХОДЯЩИ СЛУЧАИ

Общо правило: Когато страните не са готови да търсят решение, когато не виждат необходимост да търсят решение или когато поне една от страните настоява конфликтът да се разреши единствено чрез налагане на собствената й позиция, не е подходящо използването на медиация. Посочените по-долу примери са условни, тъй като в много от тях привидната пречка може да бъде преодоляна в хода на медиацията.

Примери:

Особености в страните

 • Една от страните настоява да функционира при условията на „игра с нулев резултат” и настоява да получи „справедливост” или „възмездие” от съда.

 • Има данни за заплахи или насилие между страните и страните нe са в състояние да осъзнаят това дори с помощта на медиатора.

Необходимост от произнасяне от съда

 • Необходимо е пресичане на бъдещи подобни действия със съдебен акт - в случаи на насилие, и т.н. и страните не могат или не желаят да спазват постигнато споразумение за това.

 • Необходимо е публично огласяване на резултата с оглед защита репутацията на страната.

 • Необходима е юридическо тълкуване по случая.

 • Засегнат е преимуществено обществен интерес.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ: project@bgmediation.com.